It’s Time to Rethink Continuous Improvement – Ron Ashkenas – Harvard Business Review #yam @myen

Six Sigma, Kaizen, Lean, and other variations on continuous improvement can be hazardous to your organization’s health. While it may be heresy to say this, recent evidence from Japan and elsewhere suggests that it’s time to question these methods….

Six Sigma, Kaizen, Lean, and other variations on continuous improvement can be hazardous to your organization’s health. While it may be heresy to say this, recent evidence from Japan and elsewhere suggests that it’s time to question these methods.

Admittedly, continuous improvement once powered Japan’s economy. Japanese manufacturers in the 1950s had a reputation for poor quality, but through a culture of analytical and systematic change Japan was able to go from worst to first. Starting in the 1970s, the country’s ability to create low-cost, quality products helped them dominate key industries, such as automobiles, telecommunications, and consumer electronics. To compete with this miraculous turnaround, Western companies, starting with Motorola, began to adopt Japanese methods. Now, almost every large Western company, and many smaller ones, advocate for continuous improvement.

But what’s happened in Japan? In the past year Japan’s major electronics firms have lost an aggregated $21 billion and have been routinely displaced by competitors from China, South Korea, and elsewhere. As Fujio Ando, senior managing director at Chibagin Asset Management suggests, “Japan’s consumer electronics industry is facing defeat. “Similarly, Japan’s automobile industry has been plagued by a series of embarrassing quality problems and recalls, and has lost market share to companies from South Korea and even (gasp!) the United States.

Looking beyond Japan, iconic six sigma companies in the United States, such as Motorola and GE, have struggled in recent years to be innovation leaders. 3M, which invested heavily in continuous improvement, had to loosen its sigma methodology in order to increase the flow of innovation. As innovation thinker Vijay Govindarajan says, “The more you hardwire a company on total quality management, [the more] it is going to hurt breakthrough innovation. The mindset that is needed, the capabilities that are needed, the metrics that are needed, the whole culture that is needed for discontinuous innovation, are fundamentally different.”

So should we abandon continuous improvement? Absolutely not! It has created tremendous value and still drives competitive advantage in many companies and industries. But perhaps it’s time to nuance our approach in the following ways:

Customize how and where continuous improvement is applied. One size of continuous improvement doesn’t fit all parts of the organization. The kind of rigor required in a manufacturing environment may be unnecessary, or even destructive, in a research or design shop. Sure it’s important to inject discipline into product and service development, but not so much that it discourages creativity.

Question whether processes should be improved, eliminated, or disrupted. Too many continuous improvement projects focus so much on gaining efficiencies that they don’t challenge the basic assumptions of what’s being done. For example, a six sigma team in one global consumer products firm spent a great deal of time streamlining information flows between headquarters and the field sales force, but didn’t question how the information was ultimately used. Once they did, they were able to eliminate much of the data and free up thousands of hours that were redeployed to customer-facing activities.

Assess the impact on company culture. Take a hard look at the cultural implications of continuous improvement. How do they affect day-to-day behaviors? A data-driven mindset may encourage managers to ignore intuition or anomalous data that doesn’t fit preconceived notions. In other cases it causes managers to ask execution-oriented, cost-focused questions way too early, instead of percolating and exploring ideas through messy experimentation that can’t be justified through traditional metrics.

Continuous improvement doesn’t have to be incompatible with disruptive innovation. But unless we think about continuous improvement in more subtle, nuanced, and creative ways, we may force companies to choose between the two.

What are your views about continuous improvement and innovation?

#Zembla meldt gigantisch datalek persoonsgegevens, maar wie is aansprakelijk? | Medusoft ??? Werkbare Veiligheid #yam

Newsroom Security Landschap #Zembla meldt gigantisch datalek persoonsgegevens, maar wie is aansprakelijk? #Zembla meldt gigantisch datalek persoonsgegevens, maar wie is aansprakelijk? Categorie: Security Landschap | 20/04/2012 om 22:55 No comm…

Newsroom ?? Security Landschap ?? #Zembla meldt gigantisch datalek persoonsgegevens, maar wie is aansprakelijk?

#Zembla meldt gigantisch datalek persoonsgegevens, maar wie is aansprakelijk?

Categorie: Security Landschap  |  20/04/2012 om 22:55

In de uitzending van Zembla van 20 april, wordt melding gemaakt van een datalek in het systeem Humannet. Dat systeem wordt gebruikt voor verzuimregistratie door afhandelaar VerzuimReductie. Het blijkt dat een grote hoeveelheid persoonsgegevens voor ongeoorloofde bezoekers inzichtelijk was. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk een schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar wie zou daar in dit geval aansprakelijk voor zijn?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelt in artikel 49 de rechtsbescherming. Daarin staat dus wie aansprakelijk is in geval van dataverlies. De volgende subartikelen zijn daarin opgenomen:

Artikel 49

  • 1. Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften zijn de volgende leden van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels.
  • 2. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding.
  • 3. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende uit het niet-nakomen van de in het eerste lid bedoelde voorschriften. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid.
  • 4. De verantwoordelijke of de bewerker kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend.

Belangrijk is dus wie in de context van deze wet de verantwoordelijke en de bewerker zijn. Dat is te vinden in de Algemene Bepalingen:

  • d. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
  • e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

(bron: wetten.nl)

Het is duidelijk dat de primaire verantwoordelijkheid bij datalekken ligt bij de werkgever. Dat is ook logisch, want het zou niet voor de hand liggen om een slachtoffer (de betrokkene) te verplichten om de hele keten van ict-dienstverleners af te moeten om iemand aansprakelijk te kunnen stellen. Het is gebruikelijk dat een wet het slachtoffer daarin beschermt en dus de werkgever in dit geval als direct aansprakelijke definieert.

De bewerker in deze is waarschijnlijk VerzuimReductie. Aan de uitzending te zien bereid deze partij bij monde van diens woordvoerder zich voor om zich te beroepen op artikel 49 lid 4. Daarmee zijn zij echter hooguit in staat zich te ontdoen van aansprakelijkheid, maar de wet bepaalt mijns inziens niet dat die aansprakelijkheid dan automatisch doorvloeit naar VCD, de leverancier van de Humannet software.

Kortom: een heleboel getroffen werknemers kunnen zich nu richten tot hun werkgevers. En die kan zich weer beroepen op VerzuimReductie. Waar dat uiteindelijk op uit zal komen is de vraag. Ik wacht zeer ge??nteresseerd af.

Kijk hier de Zembla uitzending terug.

Written by

Algemeen Directeur van Medusoft BV. Sinds 2001 in dienst van Medusoft actief werkzaam in de Nederlandse IT Security branche.

View all posts by:

No Comments Yet.

Dit is sinds 25 januari ook Europese wetgeving. http://www.nu.nl/internet/2721684/strenge-europese-privacywetgeving-snel-onth…
Wordt zeker ook voor de gezondheidszorg een issue om voor elkaar te gaan krijgen.